Adres :
K.bakkalköy Mah. Koca Ceviz Cad. No:1 Kat:2 D:2 K. Bakkalköy/Ataşehir/İSTANBUL
Telefon :
(0216) 573 91 71
Fax :
(0216) 573 33 20


 itibariyle.

                               VEKALETNAME
Vekaleti veren şirket unvanı                   :
Vekaleti veren şirket adresi                   :
Vekaleti veren şirket vergi no                :
Vekaleti alan şirket unvanı                     : BOS GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ.
Vekaleti alan şirket adresi                     : K.Bakkalköy mah.Koca ceviz sok.N.1Kat.2 D.2
K.Bakkalköy/ATAŞEHİR/İSTANBUL
Vekaleti alan şirket vergi no                  : Kozyatağı  V.D. 823 000 34 03

Şirketimiz adına gelen veya gönderilen eşyaların Serbest Dolaşıma Giriş,Transit, Gümrük Antrepo,Dahilde İşleme,Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Geçici İthalat,Hariç de İşleme ve İhracat Rejimlerine tabi tutulacak her türlü eşyanın, gümrüğe sunulması,gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması, eşya ile ilgili olarak Bağlayıcı Tarife veya Bağlayıcı Menşe Bilgisi talep edilmesi, muafiyet ve istisna hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak, tüm resmi makamlardan alınacak izinler ile her türlü gümrük işlemleri için, gümrük idarelerinde, serbest bölgelerde, ihracatçı veya ithalatçı birliklerinde, Bölge Ticaret Müdürlükleri, Zirai Karantina, Hıfzısıhha, Veteriner Müdürlükleri, Türk  Standartları Enstitüsü, Vilayet ve Konsolosluklar, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret  Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Ticaret Borsaları, Tarım İl Müdürlüklerinde, bankalarda, kambiyo mercilerinde, Sanayi ve Ticaret odalarında limanlarda, ambalajlarda, depolarda, ilgili diğer kuruluşlarda ve merkez ve taşra teşkilatları dahil olmak üzere, tüm resmi dairelerde mevzuatın gümrük müşavirliklerine verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, kendilerine tevdi edeceğimiz ve doğruluğuna ilişkin sorumluluğu tarafımıza ait bulunan fatura,menşe belgesi, ATR, EUR-1,sigorta poliçesi,teşvik belgesi, ekspertiz raporu, konşimento, navlun makbuzu, çeki listesi ve kıymeti ekleyebilecek royalti ve lisans ödemeleri, satıcı ile aramızda münasebet bulunması ve belgelere uygun olmak şartıyla, kıymet bildirimlerinin doldurulması ve imzalanması işlerinin ifası ve takibine ,garanti muafiyet belgesi, TSE, Kontrol, INF Bilgi formları, T5 belgesi, ölçü ayar, radyasyon güvenliği gibi giriş ve çıkış işlemlerinin gerektirdiği her türlü belgelerin işlemlerini yürütmeye, konşimentolarını almaya, imzalamaya ve ciro etmeye, tahmil, tahliye ve teslim işlemleri yapmaya ve yaptırmaya, eşyayı sevk ve nakle , rapor, tutanak ve rezerve zaptı tanzim etmeye, ettirmeye ve imzalamaya, acenteler ve antrepolar nezdinde navlunlara antrepo ücretlerine itiraz ve eşyayı takip ve tetkike,eşyada herhangi bir hasar vukuunda bilirkişi talep etmeye, tespit yaptırmaya, vergi ,resim ,harç ,teminat, depozito ,fazla mesai, yolluk, harcına ve navlun gibi bedelleri yatırmaya,belgelerini almaya, bunlara ait itiraz işlemlerini yapmaya, yatırılan bu bedelleri teminat mektubu nakit ve çek olarak geri almaya,çekleri resmi ve özel bankalardan tahsil etmeye; bunlarla ilgili belgeleri teslim ve tesellüm etmeye, taahhütname imzalamaya ve ibraza,ithalatçı, ithalatçı birlikleriyle genel sekreterlikleri tarafından e-birlik projesi kapsamında sunulan ve net- work ağları kullanarak ihracat ile ilgili belge ve beyannamelerin elektronik ortamda kabul edilmesi ve onaylanması ile harç ve aidatların aynı teknoloji kullanarak ödenmesi, ilgili sistemin kullanılması için sistem kullanım esaslarını gösterir taahhütnamelerin imzalanması ve söz konusu sistemin kullanılmasına yarayacak şifrelerin ve kullanıcı adının adımıza teslim alınmasına yetkili olmak üzere, dahilde ve hariçte işleme, üçgen trafik ,geçici ithalat ve geciçi ihracat ile benzeri her türlü işlemle  alakalı belgeleri, ilgili makamlara teslime, bu makamlar nezdinde takibe,tanzim edilmiş belgeleri teslim almaya ve eşyanın gümrüklenmesi için yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda yapabileceğimiz tüm işlemeleri adımıza yapmaya ve sonuçlandırmaya gerektiğinde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını adımıza yapmak veya yaptırmak üzere kendi personelini yetkilendirmeye veya başkalarını tevkil,teşrik ve azle vekil tayin etmeye mezun ve yetkili olmak üzere ,
BOS  GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİNİ, AHMET BOSTAN (13400850854)
BÜLENT OKUTAN-(15434766972) GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNİ DOLAYLI TEMSİL YOLU İLE AYRICA     MUHARREM TEMEL (41275420926)- ATİLLA BOSTAN (13385851396) TEMEL ÇİÇEK   (22303914846)    H.YILMAZ HASANOĞLU (18409924290)-
TACİM DEPREM(55384355918)- TANSU TUKAL- (35398794378) -BASET TEMİZ (15739165906)
YASİN VAROL (28145578482)- SEVDA SÜMER (45610929242)  - ŞAHİN YILMAZ (38683377140)
SADİ KAYHAN  (42628232098)- CUMALİ ÖZDEMİR(54826303876)
şirketimizi münferiden veya müştereken temsil etmeye vekil tayin ettik.

E-MAIL İLETİŞİM ANA SAYFA